CRR Thai | Center For Reconciliation and Reform
15259
home,page-template-default,page,page-id-15259,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)

จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลให้สังคมไทยเกิดความแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรง จนเป็นที่มาให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอำนาจ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และจัดตั้ง ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ศปป.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการบูรณาการ การทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ขึ้นในชาติ

ข่าวน่าสนใจ

ผลการดำเนินงาน ศปป.

แผนงานลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์


โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์


แผนงานป้องกันแก้ไขไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นใหม่
แผนงานภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม (แผนงานประชาสังคม)
แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสถานที่
แผนงานสร้างค่านิยมสร้างจิตสำนึกและความสามัคคี

อาสาสมัครรักประเทศไทย

รายการเดินหน้าปฏิรูป

รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์

เกร็ดความรู้

เกษตรน่ารู้