CRR Thai | ร.10 พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ยะลา-มรภ.สงขลา
21555
post-template-default,single,single-post,postid-21555,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ร.10 พระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ยะลา-มรภ.สงขลา

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากกมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2558 ถึง 2559 ระดับปริญญาตรี โท และเอก จำนวนทั้งสิ้น 5,002 คน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามแนวพระราชดำริ ด้วยการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่ชุมชน ให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้าน ผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทำให้ชุมชนมี ความเข้มแข็งเติบโตสู่แนวทางความยั่งยืน จนได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็น “หมู่บ้าน แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” แห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้น พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานราก ประเภทการเงินชุมชน ศิลปวัฒนธรรม การ แต่งกายพื้นถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะให้มีคุณค่าและมีความหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสำนักงาน จังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน โดยได้กำหนดให้เทศบาลตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา โดยระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานไปปฏิบัติการร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ รวม ๒๒ โครงการ จำแนกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุนทรียภาพ  ผลการดำเนินงานดังกล่าว นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะแต้ว สอดคล้องและสนองต่อพระราโชบายในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้อมูลและรูปภาพจาก : ข่าวเดลินิวส์