CRR Thai | หนองคาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ประชุมร่วมผู้นำชุมชนเกี่ยวกับโครงการการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์
21699
post-template-default,single,single-post,postid-21699,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

หนองคาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ประชุมร่วมผู้นำชุมชนเกี่ยวกับโครงการการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์

หนองคาย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย ประชุมร่วมผู้นำชุมชนเกี่ยวกับโครงการการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนก่อให้เกิดความรักความสามัคคีตามแนวทางประชารัฐ เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้10930 ม.ค.61 พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.หนองคาย มอบหมายให้ พ.อ.สมหมาย เศรษฐวารี หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและงานข่าว ประชุมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการ,ครู,ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสีกายวิทยาคม เพื่อรับทราบโครงการการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความรักสามัคคีตามแนวทางประชารัฐ งานการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมดูพื้นที่การก่อสร้างและแผนงานเตาเผาถ่านชีวมวลคุณภาพสูงขนาด 200 ลิตร
การประชุมครั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน พัฒนาไปเป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป มีผู้สนใจเข้าร่วม
พันธลภ แสงทอง – ข่าว/พ.อ.สมหมาย เศรษฐวารี -ภาพ