CRR Thai | โครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี วันที่ 31 พ.ค. – 6 มิ.ย.60
20239
post-template-default,single,single-post,postid-20239,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

โครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี วันที่ 31 พ.ค. – 6 มิ.ย.60

ศปป.กอ.รมน.ภาค 2 ได้ดำเนินการตามโครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี ณ สโมสรนายทหาร ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยผู้เข้ารับการอบรมโครงการได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ นศท. เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มเป้าหมายให้ตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของพลเมืองที่มีต่อสังคม และสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี มีการปฏิบัติรวม 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน