CRR Thai | โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 -12 ก.ย.60
21376
post-template-default,single,single-post,postid-21376,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 -12 ก.ย.60

ศปป.กอ.รมน.ภาค 4 ได้ดำเนินการตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการจัดทำรายการวิทยุ และสปอตวิทยุเผยแพร่ในรายการวิทยุในเครือ ทบ. เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ในการบริหารราชการของรัฐบาล และ คสช. รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์และจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีการปฏิบัติรวม 1 ครั้ง