CRR Thai | About
15273
page-template-default,page,page-id-15273,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
title-header-bg-a30-1920×490

หน่วยงานของเรา

ทำเนียบคณะบริหารงาน

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพื่อนำมามาสรุป/วิเคราะห์ กำหนดเป็นแนวทาง (Road Map) ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสงบสุขให้แก่คนไทยทั้งชาติ
  2. การปฏิรูปการเมืองการปกครองให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
  3. เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของ ศปป. ได้ตามความเหมาะสม

ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๑ – ๔