เกี่ยวกับ ศปป.

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (คำย่อ ศปป.)


จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และกลยุทธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ” เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” มาเป็นหลักคิด ในการดำเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ได้ดำเนินงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการบริหารจัดการ และยุติปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • 1. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง ศักดิ์ศรีของความเป็นไทย เผยแพร่ค่านิยมจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของความเป็นไทย รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ของภาครัฐ

  • 2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการดำเนินงานของ คสช. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

  • 3. เพื่อเป็นการลดข้อขัดแย้ง และสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่

  • 4. เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีแหล่งข่าวที่ชัดเจนสามารถยืนยันได้ เป็นการขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคม อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง

  • 5. เพื่อให้บุคคลที่เป็นแกนนำในระดับชุมชน และระดับภาคได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง และนำไปเผยแพร่ในชุมชนต่อไป รวมทั้งร่วมมือกันหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น