รับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน

รับเรื่องร้องเรียน :

ประชาชนผู้มีความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนผ่านระบบทางเครือข่ายศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปได้

โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และจะแจ้งผลการร้องเรียนให้ท่านทราบตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

เบอร์โทร :

02-241-2382

อีเมล :

info@crr-thai.org