ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี เขตดุสิต กทม.10300

อีเมล :

info@crr-thai.org

เบอร์ติดต่อ :

02 241 2382

ศปป.กอ.รมน.ภาค 1

กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๑

ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0-22803970-4

ศปป.กอ.รมน.ภาค 2

ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 044 255 530

ศปป.กอ.รมน.ภาค 3

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร. 73591

ศปป.กอ.รมน.ภาค 4

กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทร. 075-383418