โครงการ "การบูรณาการอบรมวิทยากรเพื่อสร้างการรับรู้และความมีส่วนร่วมของประชาชน"

 

โครงการ "การบูรณาการอบรมวิทยากรเพื่อสร้างการรับรู้และความมีส่วนร่วมของประชาชน"

การพัฒนาศักยภาพที่วิทยากรขุนด่าน กอ.รมน. มุ่งหวังเพื่อเป็นนวัตกรรม สร้างกระบวนการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้เกิดความเข้าใจ ยอมรับ บทบาท/หน้าที่ ของ กอ.รมน. ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง    มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อไป