• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม สร้างจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติ เทิดทูนสถาบัน

การพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ สร้างความปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรม “สร้างจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติ เทิดทูนสถาบัน” 15-17 ม.ค.61 จ.อยุธยา

การพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ สร้างความปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรม “สร้างจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติ เทิดทูนสถาบัน” 24-26 ม.ค.61 จ.นครศรีธรรมราช

การพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ สร้างความปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรม “สร้างจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติ เทิดทูนสถาบัน” 30-31 ม.ค.61,1 ก.พ.61 จ.พิษณุโลก

การพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ สร้างความปรองดองสมานฉันท์

กิจกรรม “สร้างจิตสำนึกประวัติศาสตร์ชาติ เทิดทูนสถาบัน” 5-7 ก.พ.61 จ.นครราชสีมา

Share Button