• วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

กฤษฎา ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สามารถสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น

title

‘กฤษฎา’ ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สามารถสร้างอาชีพ รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ควบคู่กับการจัดที่ดินทำกิน

             นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยม รับฟังบรรยายสรุปภารกิจ แผนงานและผลงานที่สำคัญของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก)  ว่า พื้นที่ประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ 320.7 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินเอกชนร้อยละ 40 และที่ดินรัฐร้อยละ 60 ซึ่งเป็นที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก) ประมาณ 40 ล้านไร่ หรือร้อยละ 12.5 ในส่วนนี้ได้จัดที่ดินแล้ว 35.84 ล้านไร่ เกษตรกรจำนวน 2.82 ล้านราย โดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอาชีพ รายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจำนวนนี้ว่าปัจจุบันมีความเป็นอยู่อย่างไร พร้อมทั้งตรวจสอบว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่ หากขาดคุณสมบัติก็จะต้องนำมาจัดสรรใหม่ นอกจากนี้ ต้องดำเนินงานตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาล หรือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ สำหรับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 3,800 ล้านบาทนั้น ให้ศึกษาดูว่าเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายโดยสามารถนำมาจัดซื้อ หรือเช่าที่ดินเพื่อจัดสรรได้อีกจำนวนเท่าไร ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม จึงต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัด ผ่านกลไกขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (อพก.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
“งาน ส.ป.ก. เป็นงานที่ต้องดูแลเกษตรกรและพัฒนาอาชีพควบคู่กับการจัดที่ดินทำกิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดที่ได้รับพระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2518 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวมพื้นที่ 4.4 หมื่นไร่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยดูแลพัฒนาอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้อย่างไร” นายกฤษฎา กล่าว

ขอบคุณที่มาของข่าว

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/11959

Share Button