• วันจันทร์ , 10 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา ประจำปี 2561

title

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”

วันนี้ (27 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” พร้อมด้วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการและกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ประธานกรรมการและกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศ ประธานกรรมการและกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

โอกาสนี้ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า สำนักงานฯ ได้จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการขึ้นทุกปี เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม ในเรื่องที่สำนักงานฯ เห็นว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สำหรับการประชุมในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา””มีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้กับภาคีการพัฒนา รวมถึงระดมความเห็นร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในมิติต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยมีความตอนหนึ่งว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช.” เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา” เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในสังคมให้สามารถมองภาพอนาคตและเห็นเป้าหมายระยะยาวของประเทศร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยกันสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ร่วมกัน โดย “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยรัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะ ดังนี้ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ทั้งนี้ การดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติโดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะเป็นการดำเนินการบนฐานข้อมูลความรู้ การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในประเทศอย่างรอบคอบ รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอนาคตที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจำกัด และความเสี่ยงของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้มีการรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติสามารถแก้ไขได้โดยให้มีการทบทวนทุก 5 ปี หรือ ในกรณีที่สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือ มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ หากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็สามารถดำเนินการได้ โดยให้คณะกรรมการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนดำเนินการ

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเพิ่มอีกว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจะนำไปสู่การเชื่อมโยงทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในประเทศรวมถึงต่างประเทศที่ก้าวสู่สังคมไร้รอยต่อซึ่งรัฐบาลเร่งดำเนินการหารือกับประเทศต่าง ๆ และเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ พร้อมย้ำว่ารัฐบาลได้เร่งดำเนินการเพื่อก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลางให้เร็วที่สุด พร้อมก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งได้กล่าวอีกว่า รัฐบาลได้เร่งพัฒนายุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายที่วางไว้ อาทิ ด้านคมนาคมเพื่อรองรับการขยายเมือง ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดระเบียบผังเมืองใหม่มากมาย ในส่วนด้านการจัดการสินค้าเกษตรการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ารัฐบาลเร่งสนับสนุนผ่านโครงการประชารัฐเพื่อประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในส่วนด้านพลังงานรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของชาติ เช่น โรงไฟฟ้าชุมชน เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจภาคใต้ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนในพื้นที่อีกด้วย พร้อมกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลได้เร่งปฏิรูปด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชนเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งได้ย้ำให้ประชาชนทุกคนร่วมกันแยกขยะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชนทุกคนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง “อนาคตไทย อนาคตเรา” เพราะยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทยเป็นของเราทุกคน

………………………………………………………………
ข้อมูลจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Share Button