• วันจันทร์ , 10 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 4/61 เห็นชอบกรอบการจัดทำแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

title

นายกฯ ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบกรอบการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มอบหมายข้าราชการกลุ่ม ป.ย.ป.แต่ละกระทรวงเข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทฯ โดยจะเริ่ม Kick-off 6-8 ส.ค.61 เตรียมจัดทำแผนแม่บทฯ ส.ค.-ก.ย.61 คาดจะเสนอคณะกรรมการฯ-ครม.ต.ค.-พ.ย.61

วันนี้ (16 ก.ค.61) เวลา 13.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาวาระที่สำคัญดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเบื้องต้น ซึ่ง สศช. ได้ประมวลผลผ่านระบบ eMENSCR โดยพบว่า ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วยกระทรวงและเทียบเท่า จำนวน 19 หน่วยงาน รัฐสภาและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กระทรวง จำนวน 5 หน่วยงาน ได้ส่งแผนงาน/โครงการรวมทั้งสิ้น 6,456 แผนงาน/โครงการ โดยเป็นแผนงาน/โครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น 3,211 แผนงาน/โครงการ  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ภายใต้แนวคิด “สร้างไทยไปด้วยกัน” ภายใต้ 6 กลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้แก่ (1) แก้จน สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก (2) แก้เหลื่อมล้ำ รายได้ โอกาส อำนาจ สิทธิ และศักดิ์ศรี (3) แก้โกง ทำห้องให้สว่างและบังคับใช้กฎหมาย (4) ปฏิรูปราชการ กระจายอำนาจ ลดขนาด อัตโนมติ (5) สร้างการมีส่วนร่วม และ (6) สร้างอนาคต ซึ่งภาครัฐได้ดำเนินการกิจกรรม โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมได้พิจารณาการเตรียมการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุ 20 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะจัดทำ 1 แผนแม่บทต่อยุทธศาสตร์ และมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี โดยสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาการพัฒนาตามแผนแม่บทเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 10 ปี โดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 คณะ ได้เสนอหัวข้อประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนแม่บทแต่ละด้าน สรุปได้ ดังนี้

1. ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย (1) การเกษตรสร้างมูลค่า (2) อุตสาหกรรมและบริการ (3) การท่องเที่ยว (4) โครงสร้างพื้นฐาน และ (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (3) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย (5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ (7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (2). การปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) การสร้างหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงาน การศึกษา และสาธารณสุข) (4) เรื่องกระบวนการยุติธรรม (5) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี (6) การเสริมสร้างพลังทางสังคม และ (7) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนและจัดการตนเอง

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมสีเขียว (2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล (3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง (5) พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (1) บุคลากรภาครัฐ (คน) (2) ระบบ/กลไก และโครงสร้างภาครัฐ (3) การกระจายอำนาจ (4) กระบวนการยุติธรรม (5) กฎหมาย และ (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เน้นย้ำว่าการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับที่ 2 และแผนงาน/โครงการในระดับต่าง ๆ ต่อไป โดยต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนแม่บทฯ ต้องเป็นแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องกำหนดรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักที่จะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการแต่ละกิจกรรม รวมทั้งต้องคำนึงถึงขีดความสามารถทางการเงินและการคลังของประเทศในการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ และพิจารณาภาพรวมการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้แผนแม่บทฯ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบการจัดทำแผนแม่บทฯ และการกำหนด Program Structure เพื่อแสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงานในระดับรองต่าง ๆ อาทิ แผนการปฏิรูประเทศ และหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งที่ประชุมได้เห็นชอบการมอบหมายให้ข้าราชการกลุ่ม ป.ย.ป. ของแต่ละกระทรวง เข้าร่วมการจัดทำแผนแม่บทฯ กับคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สศช. โดยจะดำเนินการร่วมกัน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Kick-off) ในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 และดำเนินการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 และคาดว่าจะนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีได้ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2561 ตามลำดับต่อไป

————————–
ขอบคุณข่าวจาก : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก(ข้อมูลจากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ)
Share Button