• วันจันทร์ , 10 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

รอง นรม.พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5

title

รอง นรม.พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5

รอง นรม.พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและขับเคลื่อนสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน)

วันนี้ (12 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ มีสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุม รับทราบความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการรุกลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) เป้าหมายความยาวประมาณ 45.30 กิโลเมตร ตอกเสาเข็มจำนวน 60,000 ต้น สามารถตอกเสาเข็มได้ 40.68 เปอร์เซ็น ทั้งนี้ ได้เร่งดำเนินการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ในโครงการคืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้คนเมือง ซึ่งเป็นการ “สร้างคน สร้างบ้าน สร้างการรับรู้ สู่บ้านประชารัฐริมคลอง” เพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการปรับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กทม.และกรมศิลปากรได้ดำเนินการด้านอนุรักษ์โบราณสถาน ได้แก่ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี วัดจันทร์สโมสร และมัสยิดบางอ้อ ควรปรับแบบก่อสร้างในส่วนของความสูงของอาคาร  การสร้างทางจักรยาน และสนามหญ้าทดแทน

และรับทราบความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การจัดการกองเรือประมง จำนวนทั้งสิ้น 19,405 ลำ เป็นเรือที่มีคุณสมบัติและองค์ประกอบครบที่ถูกต้องตามกฎหมาย 10,771 ลำ องค์ประกอบไม่ครบ จำนวน 720 ลำ และ จม/ขาย/ชำรุด/เปลี่ยนประเภท จำนวน 2,190 ลำ พร้อมรับทราบการดำเนินงานของศูนย์ PIPO การยื่นเอกสรผ่านระบบ E-PIPO มีการแจ้งเรือเข้า-ออกกว่า 99.80 เปอร์เซ็น (ส.ค. 61) และรับทราบผลการดำเนินงานระบบตรวจสอบย้อนกลับ และการดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดสัตว์น้ำที่มาจากการทำประมงผิดกฎหมาย IUU

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน) ซึ่งรัฐบาลได้ช่วยเหลือชาวนาไม่ให้ราคาข้าวตกต่ำ โดยช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุง ไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนการปลูกข้าวโพดฯ ในฤดูแล้งหลังการทำนาในพื้นที่ 31 จังหวัด กว่า 900 ล้านบาท ซึ่งได้กำไรไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อไร่ ยางพารา ราคายางพาราเดือนสิงหาคม 61 ยางแผ่นดิบเฉลี่ย 43.04 บาท/กก. และยางแผ่นรมควัน เฉลี่ย 44.69 บาท/กก. คาดว่าราคาจะขยับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อยเพราะมีฝนตกชุก ในส่วนตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ ได้แก่ โตเกียว เซี้ยงไฮ้และสิงคโปร์ ราคาปรับสูงขึ้นร้อยละ 0.40 – 0.70  มันสำปะหลัง สนับสนุนเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ดินดาน แบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 42 จังหวัด 67 แปลง พื้นที่ 63,022 ไร่ และสนับสนุนด้านการตลาด อาทิ โครงการต่าง ๆ ด้านธนาคาร และปาล์มน้ำมัน สถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ผลปาล์ม ปี 61 มีจำนวน 15.399 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.13 จากปี 60) น้ำมันปาล์มดิบ CPO (17.61%) มี 2.71  ล้านตัน  สต็อกต้นปี 61 มี 0.49  ล้านตัน ความต้องการใช้ในประเทศประมาณ 2.43 ล้านตัน ส่วนเกินความต้องการใช้ประมาณ 0.28 ล้านตัน ทั้งนี้มีมาตรการเร่งส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เพื่อทำให้ราคาปรับสูงขึ้น

อีกทั้ง ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ระยะที่ 1 (แปลง G) จำนวน 334 หน่วย ระยะที่ 2 (2 อาคาร 1,247 หน่วย) และระยะที่ 3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ 13,746 หน่วย

และรับทราบความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้าจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ เห็นชอบยกเลิกการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 432 รายการ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม เร่งดำเนินการสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

รวมทั้ง รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานระบบตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม และการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาคลองแสนแสบและการเดินทางสัญจร โดยการพัฒนานำเรือโดยสารไฟฟ้ามาทดลองสัญจร เพื่อลดปัญญหาเรื่องเสียง ผลกระทบคลื่นจากการเดินเรือ และการกัดเซาะริ่มตลิ่ง  และรับทราบประเด็นปัญหาเรื่องตลาดนัดจตุจักร ที่ให้กรุงเทพมหานครพิจารณาการบริหารจัดการ  ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสรุปผลการดำเนินงานจากนั้นจะนำมารายงานในที่ประชุมต่อไป

…………………………………………………………
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Share Button