• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

รัฐบาลเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 23 – 28 ก.ค. 61


วันนี้ (6 กรกฎาคม 2561)  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์   ตันยุวรรธนะ   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
ที่ประชุมรับทราบการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2561 ตามที่รัฐบาลและคณะสงฆ์  โดยมหาเถรสมาคม ได้เห็นชอบให้จัดกิจกรรมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2561 ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรต่าง ๆ  และภาคเอกชน ได้ดำเนินการจัดงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และวัดไทยในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้ 1) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ถวายเป็นพุทธบูชา  2) เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับตนเอง  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ  ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทย   รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ
          ส่วนกลาง จะจัดขึ้น ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ  สถานศึกษา  ภาครัฐ และส่วนราชการต่าง ๆ  กำหนดจัดกิจกรรม   ระหว่างวันที่ 23 – 28 กรกฎาคม  2561 กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาของพระสงฆ์ไทย  ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ  ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 โดยพระเถรานุเถระ พระสงฆ์  และพุทธศาสนิกชน  จำนวน  2,000 รูป/คน   กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการประกวดของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพุทธศาสนา   พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 500 รูป พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  การแสดงพระธรรมเทศนา  การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การทำบุญตักบาตร  การประกอบพิธีเวียนเทียน  การหล่อและถวายเทียนพรรษา  การถวายผ้าจำนำพรรษา  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
ส่วนภูมิภาค  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะสงฆ์  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  องค์การทางศาสนาต่าง ๆ  ภายในจังหวัดได้กำหนดจัดกิจกรรม ณ สถานที่ราชการ วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด  และวัดทุกวัด
          ส่วนวัดไทยในต่างประเทศ   จะมีการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม

*************************

ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

Share Button