• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมแถลงผลงานและการพลังสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และแถลงผลงานบูรณาการการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี 2661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.อ.ชนาธิป บุนนาคหน.สง.รอง ผอ.รมน.เป็นประธานเปิดงานร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแถลงผลงานและการรวมพลัง สร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ

ตามโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และแถลงผลงานแผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปี งบประมาณ 2561

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. 28 สิงหาคม 2561

Share Button