• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

รายการเดินหน้าปฏิรูป วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

Thailand Weekly การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในปี 2562 การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน
คนไทยต้องรู้ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก หรือ Zoning by Agri-Map
เสน่ห์วิถีไทย ประเพณีลอยกระทง
คนไทย 4.0 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ

Share Button