• วันจันทร์ , 20 สิงหาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

ทำเนียบคณะบริหารงาน

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพื่อนำมามาสรุป/วิเคราะห์ กำหนดเป็นแนวทาง (Road Map) ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสงบสุขให้แก่คนไทยทั้งชาติ
  2. การปฏิรูปการเมืองการปกครองให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
  3. เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของ ศปป. ได้ตามความเหมาะสม

ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๑ – ๔

Share Button