• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

เกี่ยวกับ ศปป.

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (คำย่อ ศปป.)

 

จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557  ตามประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

และกลยุทธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ” เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ” มาเป็นหลักคิด

ในการดำเนินงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป  ได้ดำเนินงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง

ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญในการบริหารจัดการ และยุติปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง ศักดิ์ศรีของความเป็นไทย เผยแพร่ค่านิยมจิตสำนึก ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของความเป็นไทย รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ
    ที่เป็นประโยชน์ของภาครัฐ
  2. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการดำเนินงานของ คสช. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
    เพื่อเป็นการลดข้อขัดแย้ง และสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในพื้นที่
  3. เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีแหล่งข่าวที่ชัดเจนสามารถยืนยันได้ เป็นการขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคม อันเนื่องมาจากการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง
  4. เพื่อให้บุคคลที่เป็นแกนนำในระดับชุมชน และระดับภาคได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง และนำไปเผยแพร่ในชุมชนต่อไป รวมทั้งร่วมมือกันหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
Share Button